بازاریابی بر پایه اصل 20-80

بازاریابی بر پایه اصل 20-80

 قاعده ۸۰ -۲۰ برای افراد و سازمان‌های موفق عملی است. ۲۰ درصد مشتریان در خلق ۸۰ درصد رشد، سودآوری و رضایتمندی نقش دارند. باید ۲۰ درصد اول توسط شرکت‌ها مشخص گردد تا بتو...

اهمیت نیاز مشتری در تجاری سازی

تولید و عرضه هر محصولی مستلزم مشخص کردن امتیازاتی است که آن محصول دارد. این ویژگی‌ها بیانگر امتیازاتی است که محصول مورد نظر می‌تواند در برداشته باشد. امتیازات مورد ...
نمودار سازمانی - ساختار سازمانی

اهمیت ایجاد ساختار سازمانی مناسب برای کسب و کار

 شهرهای در حال توسعه، جوامع رو به رشد و یا ممالک جنوب همه عناوینی هستند که برای توصیف گروهی از کشورها که دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی و  فنی ...
فرهنگ سازمانی

تفسیر فرهنگ سازمانی در ایجاد وفاداری

تفسیر و شناسایی محتوای فرهنگی مستلزم این است که افراد با توجه به ویژگی‌های قابل مشاهده چیزهایی را درک کنند و نتیجه‌های را بگیرند. این ویژگی‌ها را می‌توان مورد بررس...
تیپ های رفتاری دیسک DISC

تیپ های رفتاری DISC دیسک -شخصیت های سبز

شخصیت های سبز-  S ها -(Steadiness)  تنها چیزی که باید به یاد داشته باشید یک کلمه است این یک کلمه شخصیت سبز را توصیف می کند. ” کمک کردن” شخصیت های سبز بیشتر دوست دارند برا...
تاثیر تصمیم گریری خرید از فردی به اجتماعی

تاثیر تصمیمات خرید از فردی به اجتماعی

 هنگام تصمیم گیری برای خرید مشتریان عموماً تحت تأثیر ترجیحات فردی و همچنین نیاز به انطباق اجتماعی هستند . میزان اهمیت هریک از این دو عامل از فردی به فرد دیگر متغیر اس...
تحریک مشتری با هیجانات

تکان دهنده باشید

مشتریان را با هیجان ارضا کنید و وفاداری و اعتماد آنها را به دست آورید و مطمئن شوید در محدوده کسب و کار شما حرکت می کند    برای ایجاد هیجان در مشتری می توانید رویکرد ز...
بازاریابی عصبی

وارد شدن از تمامی درها به یکباره برای فروش بیشتر

 واقع گرا باشید: سلاح نهایی ، همگرایی حواس است. اگر چیزی را که میبینیم ضمن شنیدن آن را بو هم بکنیم مغز اطلاعات مشابهی را از طریق سه کانال متفاوت دریافت می‌کند. برای مغ...
تاثیرگذاری رنگ در خرید

تاثیر گذاری رنگ در خرید

 بازاریابی بهترین نمونه خودش را میشناسد، آبی و صورتی برای دوره کودکی و زنان؛ قرمز و سیاه برای دوره نیرومندی؛ یا  شگفت‌زده کردن مشتریان با شیء سیاه قدیمی در رنگ صورت...
بازاریابی انسان گرا

بازاریابی انسان محور برای جاذبه برند

” ساخت برند های اصیل که باید همانند دوست باشند.” در ادبیات بازاریابی اخیر مشتریان همیشه در مقام قدرتمندترین بازیگر به تصویر کشیده شده‌اند. با این حال بازاریابا...
سایت ساز