اصول سخنرانی

سبک های صحبت کردن

 ۷ سبک و روش برای صحبت کردن وجود دارند که عبارتند از: تعاملی، سخنرانی، بحث گروهی، توضیح دادن، داستان گویی، موعظه کردن، و لطیفه گویی با طنز پردازی.  بهترین شیوه سخن گف...
هنر پرسیدن

هنر پرسش

 استفاده از پرسش، کارکردهای مختلفی دارد. هدف کسب اطلاعات است. گاه ممکن است پرسشی برای تاکید بیشتر بر گفته های قبلی باشد و با طرح آن در انتظار پاسخ نباشیم. گاه پرسشها د...
سایت ساز