بازاریابی عصبی - نورومارکتینگ

 دور از سوء ظن باشید: ناخودآگاه مشتری را ارضا کنید

نورومارکتینگ  به مشتری از طریق افزایش رهبری محصول و فروشنده نفوذ کنید.  ظاهر فیزیکی خود را بهبود بدهید تا مشتری را تحت تاثیر قرار دهید.  مغز مشتری خیلی برای فروشنده آ...