تعدیل نیروی انسانی

تعدیل نیرو را یک باره انجام دهیم یا مرحله به مرحله؟

این سوال پیچیده ای است، چرا که هر دو استراتژی مزایا و مشکلات خاص خود را دارند. مهم تنها این است که توجه و کنترل را به خاطر داشته باشید. هرچه در توان دارید به کار بگیرید ...