اصول سخنرانی

سبک های صحبت کردن

 ۷ سبک و روش برای صحبت کردن وجود دارند که عبارتند از: تعاملی، سخنرانی، بحث گروهی، توضیح دادن، داستان گویی، موعظه کردن، و لطیفه گویی با طنز پردازی.  بهترین شیوه سخن گف...