خط مشی - policy

 خط مشی چیست؟

مشخص کننده تصمیمات آنی، که باید در داخل سازمان  اتخاذ شود. خط مشی ها را می توان با توجه به موضوع آن ها، با عنوان خط مشی های دولتی ، خط مش های تجاری، یا خط مشی های شخصی و ...
استراتژی

استراتژی های تدافعی را چه زمانی باید برگزید و به کار گرفت؟

مقدمه همیشه انتخاب استراتژی های مناسب برای سازمان ها مشکل و تا حدودی پیچیده است. دوستانی که با انواع استراتژی ها آشنایی دارند در هنگام تدوین و انتخاب استراتژی ها با ا...