برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت بازار

اصول تدوین برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت بازار

بسیاری از شرکت ها بدون برنامه های رسمی، استراتژیک و مدون در بازار حضور دارند. در شرکت‌های تازه تاسیس که دوران طفولیت خود را سپری می کنند مدیران چنان سرگرم امور هستند ...
اقیانوس آبی

استراتژی اقیانوس آبی

رسیدن به مرز های فراتر از تقاضای موجود  هیچ شرکتی نمی خواهد فراتر از اقیانوس های سرخ سرمایه‌گذاری کند تا فقط خود را به دام یک باتلاق کم عمق بیاندازد. پرسش اینجاست که ...
سایت ساز