اصول انضباط سازمانی عامل پویایی کار تیمی

هدف از نظم و انضباط کارمندان ، ارتقا سازگاری در بین کارکنان است به طوری که آنها بتوانند خود را مطابق با نیاز سازمان تنظیم کنند و بهترین تلاش خود را برای  سازمان انجام ...