انواع رستورانها

مختصری بر رستوران داری

انواع رستوران:  رستوران های معمولی  این رستوران ها به سه دسته تقسیم می شوند:  الف:  رستوران های سنتی:  با فضایی در حدود 1.3تا 1.9 متر مربع برای هر نفر،  همراه با میز های د...