مدیریت بازار

 مدیریت بازار

مدیریت بازار عبارت است از تجزیه تحلیل عوامل بازار و برنامه ریزی و کنترل طرح هایی که با هدف کسب سطح مطلوبی از معاملات در بازار مورد نظر اجرا می شود.  دستیابی به این هدف...