بازاریابی عصبی

بازاریابی عصبی

بازاریابی عصبی علم جدید و جذابی است که به بررسی عملکرد مغز و استفاده از آن در بازاریابی می‌پردازد. تاثیر دیگران در تصمیمات خریدسیاری از مشتریان اطلاعات کافی در مورد ...
رضایت مشتری

قوانین طلایی هشتگانه رفتار مصرف کننده

قانون اول از قوانین رفتار مصرف کننده: سود حاصل از حفظ مشتری دائم بیشتر از سود حاصل از جذب یک مصرف کننده جدید است. یک سازمان موفق سازمانی نیست که تنها به دنبال جذب مشتری...
کیفیت (2)

کیفیت

تعریف کیفیت      واژه کیفیت غالباً برای اشخاص مختلف، معانی متفاوتی دارد. کیفیت را می توان از دیدگاههای گوناگون مورد بررسی قرار داد.      در یک نگرش آرمانی، محصول یا خ...