بازاریابی انسان گرا

بازاریابی انسان محور برای جاذبه برند

” ساخت برند های اصیل که باید همانند دوست باشند.” در ادبیات بازاریابی اخیر مشتریان همیشه در مقام قدرتمندترین بازیگر به تصویر کشیده شده‌اند. با این حال بازاریابا...