آموزش، عامل موفقیت تحریک پذیری تغییر

آموزش، عامل موفقیت کلیدی برای تحریک تغییر

 آموزش ضمن کاهش استرس ابزار ضروری برای تحریک تغییر است. آموزش غلبه بر واکنش های طبیعی مغز نسبت به ناشناخته ها یا عدم مشابهت ها و نحوه ایجاد استرس کمک میکند. دنیس کسلر ...
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی در یک نگاه

نیازمندی های شغل منعکس کننده وظایف ، تعهدات و مسئولیت های متفاوت مشاغل است، نیازمندی های شغل در جای خود، عملیات منابع انسانی را که توسط مدیر اجرا می گردد و شامل استخد...
مدیریت دانش

تبادل دانش

 ما به احتکار عادت کرده ایم و اعتقاد داریم چیزهای کمیاب با ارزش میشود. عدم تمایل برای تبادل اطلاعات به عنوان مثال پدیده شدیداً فرهنگی است. این در فرهنگ ما شدیداً متدا...

آموزش و بالندگی کارکنان شروع تعالی سازمانی

برنامه آموزشی کارکنان ابتدا براساس نیازمندی های آموزشی ، در ویژگی های شغل مدون می گردد و همچنین هر گاه از نظر علمی و توانمندی و مهارت فرد در انجام کار کمی و یا عدم انط...