خط مشی - policy

 خط مشی چیست؟

مشخص کننده تصمیمات آنی، که باید در داخل سازمان  اتخاذ شود. خط مشی ها را می توان با توجه به موضوع آن ها، با عنوان خط مشی های دولتی ، خط مش های تجاری، یا خط مشی های شخصی و ...