کوکا کولا

کوکا کولا و اشتباهات

اشتباه برنامه ریزی کوکاکولا در این بخش، مثال زنده ای از چالش و ریسک های تصمیم گیری مدیریتی را ملاحظه می کنیم. علی رغم برنامه ریزی دقیق و تحقیق کافی، تصمیم مدیریت با بن...
استراتژی

استراتژی های تدافعی را چه زمانی باید برگزید و به کار گرفت؟

مقدمه همیشه انتخاب استراتژی های مناسب برای سازمان ها مشکل و تا حدودی پیچیده است. دوستانی که با انواع استراتژی ها آشنایی دارند در هنگام تدوین و انتخاب استراتژی ها با ا...