کیفیت کاتالیزور بازار

کیفیت، کاتالیزور بازار

امروز تعریف های متفاوتی از کیفیت شده ولی سیر تحول و تکامل آن به جایی رسیده که دیگر تولید محصول و خدمت شامل مفهوم کیفیت نمی شود بلکه تمام فرآیندهای سازمان را در برمی گی...
بسته بندی

اهمیت بسته بندی در سهم از بازار

بسته بندی در برگیرنده فعالیت‌هایی چون طرح ریزی و تولید ظرف یا جعبه هر محصولی میشود. امکان دارد بسته شامل نخستین (شیشه) باشد و بسته‌بندی بعدی مربوط به موردی باشد که بخ...
بسته بندی - فروشنده خاموش

انتظارات جدید در زمینه سبک زندگی

 هر نسلی از انتظارات و خواسته های مختلفی برخوردار است. روندهای جدیدی دائماً در حال رشدند، مانند دغدغه‌های محیط زیست طبیعی، مراقبت از حیوانات، سیاره بهتر، سبک زندگی ...