هزینه - منفعت 1برند

 تئوری وسیله – هدف و تکامل برند

 تئوری وسیله هدف این امکان را برای مدیران فراهم می آورد تا به دقت باروش هایی که با آنها مفهوم برندشان به مرور زمان کامل خواهد شد را شناسایی کنند.  این تکامل دارای شش م...