مدیریت دانش

تبادل دانش

 ما به احتکار عادت کرده ایم و اعتقاد داریم چیزهای کمیاب با ارزش میشود. عدم تمایل برای تبادل اطلاعات به عنوان مثال پدیده شدیداً فرهنگی است. این در فرهنگ ما شدیداً متدا...