مدیریت بازاریابی نایکی NIKE

بازاریابی نایک NIKE

  Swoosh  نام تجاری کفش نایک است . این نام در همه جا دیده می شود . نام و نشان تجاری شرکت و شعارهایی که این که می دهد همه حاکی از مهارت بسیار بالای شرکت در زمینه بازاریابی ...
استراژی تثبیت

استراتژی تثبیت

 اگر مصرف کنندگان بازار هدف نام تجاری را از روی عادت خریداری کنند و به آن خو گرفته باشند استراتژی بازاریابی آن این است که این رفتار را در آنها حفظ و تثبت کنند . این مسئ...