کیفیت (2)

کیفیت

تعریف کیفیت      واژه کیفیت غالباً برای اشخاص مختلف، معانی متفاوتی دارد. کیفیت را می توان از دیدگاههای گوناگون مورد بررسی قرار داد.      در یک نگرش آرمانی، محصول یا خ...