تفویض اختیار در برابر تمرکز زدایی

تفویض اختیار در برابر تمرکز زدایی

نداشتن تفکر تفویض اختیار در سازمان‌ها مشکل بیشتر سازمانهای خصوصی نداشتن تفکر تفویض اختیار به افراد زیر دست می باشد، که در این خصوص باید به مدیران تا حدودی هم حق داد ...
رویه های سازماندهی اثر بخش

رویه های کاربردی در سازماندهی

 افزایش اثربخشی سازماندهی مستلزم آشنایی سازمان دهندگان با روندها و گرایشهای مهم در محیط سازمانی جدید است برخی از این روند ها عبارتند است: کوتاه ساختن خط فرمان: بدین ...