مدیریت اقتصاد

ساختار هزینه ها و صرفه مقیاس

ساختار هزینه ها:  هزینه های تولید را می توان به هزینه های ثابت و هزینه های متغیر تفکیک کرد.  هزینه های ثابت هزینه هایی است که در کوتاه مدت از مقدار تولید مستقل است. خری...