تیم سازی

تیم

سوای اینکه بچه چندم خانواده هستید در نظر بگیرید بچه سوم خانواده  چه مزه ای دارد، شما در انتخاب افرادی که دور و برتان هستند دخالت نداشته اید. وقتی به دنیا آمدید آنها هم...