تیپ های رفتاری دیسک DISC

تیپ های رفتاری DISC دیسک -شخصیت های سبز

شخصیت های سبز-  S ها -(Steadiness)  تنها چیزی که باید به یاد داشته باشید یک کلمه است این یک کلمه شخصیت سبز را توصیف می کند. ” کمک کردن” شخصیت های سبز بیشتر دوست دارند برا...
ارتباط موثر

ارتباط موثر متناسب با تیپ رفتاری

 آیا این برایتان آشناست؟  تا حالا شده که صحبت کنید و اتفاق بیفتد مشتری احتمالی تان به کارهای شما نیاز دارد. (و شما درست همان موقع محصولتان را به او معرفی می کنید). به شد...