مدل PDCA

بهبود کیفیت و کاهش هزینه ها در مدل PDCA

       به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه ها می بایست فعالیت های ذیل صورت پذیرد: تخصیص افرادی در جایگاه متولیان فرآیند، با تعیین تیم های کیفیت برای نظارت بر موارد اولو...