یک استراژی خوب

اصول بنیادین یک استراتژی خوب

 اصل اول استراتژی خوب:  یک استراتژی خوب باید بر تکامل ساختاری صنعت و موقعیت بی مانند شرکت در آن صنعت متمرکز باشد. تحولات و تاثیرات عوامل در یک صنعت می‌تواند با یک است...