درک

درک

من بحث درک و مفهوم آنرا با یه داستان تقدیم می کنم هندوان براي نمايش، فيلي را در شهري آوردند که مردمانش هرگز چنين حيواني نديده بودند. فيل در خانه اي تاريک بود و مردمان ب...