آیا تئوری راست مغزها و چپ مغزها درست است ؟

امروزه خیلی ها به دنبال موفقیت می گردند، اما هیچگاه موفقیت با عدم آگاهی و عدم شناخت فردی شکل نخواهد گرفت، زمانی مسیر موفقیت و تعالی فردی را بدرستی طی خواهیم کرد که شن...