خلق یک موقعیت نام تجاری - برند

داستان سرایی برای خلق نام تجاری (برندسازی)

تریسیا می گوید: “باید چیزی را برد یا از دست داد.” “پیروزی و باخت کمی که در این راه وجود دارد باعث می شود مردم در این مسیر علاقه مند شوند.”   موقعیت نام تجاری ...