Big smile emoticon with thumbs up

هیجانات

همه ما در زندگی روزمره با انواع هیجانات مثبت و منفی روبرو هستیم و آنها را تجربه می‌کنیم. به عنوان نمونه یک لحظه در مورد تجارب احساسی امروز خود فکر کنید، ویژگی ها و خصو...