Big smile emoticon with thumbs up

هیجانات

همه ما در زندگی روزمره با انواع هیجانات مثبت و منفی روبرو هستیم و آنها را تجربه می‌کنیم. به عنوان نمونه یک لحظه در مورد تجارب احساسی امروز خود فکر کنید، ویژگی ها و خصو...
تیپ رفتاری و مدل رفتاری

صفات و نیازهای شخصیتی

یکی از روش‌های مطالعه ی تفاوت‌های فردی در شخصیت آن است که ببینیم چگونه مردم در صفات شخصیتی مهم، با یکدیگر تفاوت دارند. سالها قبل، هنری موری (1938) فهرستی از نیازهای انس...