ممیزی بازاریابی

اصول ممیزی برنامه بازاریابی

 اگر به دنبال کسب سهم بازار هستید و اگر به دنبال پیشی گرفتن از رقبای خود هستید قاعدتاً باید اصول ممیزی برنامه بازاریابی را به خوبی و توسط افراد شایسته در دوره های متن...