تمرکز بر نیاز مشتری

تمرکز بر مشتری

تمرکز بر مشتری  سالها پیش پیتر دراکر گفت که  تنها تعریف معتبر از هدف کسب و کار جلب رضایت مشتری است  لوید هم توافق خود را با این موضوع چنین ابراز میدارد: هدف از یک کسب و ...