رهبری سازمانی

سبک های رهبری در سازمان

سبک رهبری شما چیست؟ رهبر باید بتواند بر رفتار دیگران تاثیر بگذارد. رهبران باید با این توانایی چه کنند؟  به بیان دیگر وظایف رهبران چیست؟   اغلب جامعه شناسان دو گونه ...
رهبران قرن بیست و یکم

رهبران قرن بیست و یکم

 رهبری  مشکل تمام رهبران در آینده این است که چگونه معماری اجتماعی سازمان را توسعه دهند تا واقعاً سرمایه فکری تولید کند.  اکثر شرکتها  نمی‌دانند چگونه سرمایه‌های فک...