رهبری سازمان - رهبران میانی

رهبران میانی – فشار گیر افتادن در میانه سازمان

 یکی از بدترین و سخت ترین چیزها درباره رهبر بودن در میانه ساختار سازمانی این است که نمی توانید از موقعیت خودتان مطمئن باشید. شما به عنوان یک رهبر قدرت و اختیاراتی دار...