عوامل ناکارآمدی کارکنان

ساز و کارهایی که باعث ناکامی افراد می شوند!!!

 آرجریس معتقد است که سازمان ها با استفاده از سه ساز و کار اصلی، کارکنان بالغ خود را با ناکامی مواجه می سازند و افرادی را که از بلوغ عاطفی کمتری برخوردار هستند تشویق می...