رهبری سازمانی

سبک های رهبری در سازمان

سبک رهبری شما چیست؟ رهبر باید بتواند بر رفتار دیگران تاثیر بگذارد. رهبران باید با این توانایی چه کنند؟  به بیان دیگر وظایف رهبران چیست؟   اغلب جامعه شناسان دو گونه ...