فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی

 اشتغال نقش بسیار مهمی در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد. علاوه بر تامین نیازهای زندگی باعث احساس امنیت و هویت مثبت میشود. عوامل گوناگون درونی و بیرونی ممکن است محیط...