ریسک

چگونه بر ریسک گریزی مدیران غلبه کنیم؟

برای سنجش تمایل مدیران به ریسک کردن، تست ساده ای وجود دارد. تیم سرمایه‌گذاری شما با دو جنبه مختلف از یک پروژه به شما مراجعه کرده است: یکی این که می‌توانید در کاری 20 می...