رویه های سازماندهی اثر بخش

رویه های کاربردی در سازماندهی

 افزایش اثربخشی سازماندهی مستلزم آشنایی سازمان دهندگان با روندها و گرایشهای مهم در محیط سازمانی جدید است برخی از این روند ها عبارتند است: کوتاه ساختن خط فرمان: بدین ...