زیست شناسی کسب و کار

زیست شناسی کسب و کار

زمان زیادی است که افراد به گونه‌ای در مورد نهادها و سازمان‌ها صحبت می کنند انگار که ماهیت زیستی دارند؛ مثل موجودات زنده اند. بنابراین کنایه زیستی نیز چیز جدیدی نیست....