مدیر فروش و مدیریت کارکنان فروش

نیروی فروش و مدیریت آن

یکی از بزرگترین دغدغه های سازمان‌ها عدم توانمندی واحد فروش و یا سازمان فروش می باشد. متاسفانه با روبرو شدن با بحران فروش بیشترین فشار بر نیروهای ویزیتور سرپرست های ف...