سبک تبلیغات

اهمیت سبک تبلیغات

تعریف سبک در مقابل واژه Style در فرهنگ­های لغت، این معانی آمده است: شیوه، روش، سبک، نگارش، سلیقه، سبک متداول، قلم، میله، متداول شدن، معمول­ کردن، مُدکردن و نامیدن. بطور...