پاداش به هنگام مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی و هرم مازلو

پاداش به هنگام، یکی از ابزارهای موثر برای تقویت انگیزه کارکنان، افزایش میزان تعهد و پایبندی آنها به یادگیری، ارتقاء روحیه کاری و کسب نتایج مورد انتظار سازمانی به شم...
سایت ساز