برندسازی

نقش تبلیغات و ارتقاء در راهبرد برند

کسب و کارهایی که سهم بسیار کمی از فروش خود را برای تبلیغات صرف می‌کنند در مقابل رقبای خود که به نسبت بیشتر هزینه می کنند سهم کمتری از بازار را از آن خود می سازند و نیز ...