یادگیری

یادگیری

 دو عامل اصلی تعیین کننده رفتار عبارتند از: یادگیری و توارث. کلیه رفتارهای انسان و سایر پستانداران تحت تاثیر یادگیری است، اما هر رفتاری، شرطی یا غیر شرطی، از اساس تحت...