کیفیت کاتالیزور بازار

کیفیت، کاتالیزور بازار

امروز تعریف های متفاوتی از کیفیت شده ولی سیر تحول و تکامل آن به جایی رسیده که دیگر تولید محصول و خدمت شامل مفهوم کیفیت نمی شود بلکه تمام فرآیندهای سازمان را در برمی گی...
خدمات عالی برای مشتریان عالی

خدمات عالی برای تولید مشتریان عالی

 بسیاری از مردم بر این باورند، که تنها خدماتی که این روزها به آنان می شود خدمات لفظی است. غم انگیز است که اینهمه شرکت درباره برقراری خدمات خوب صحبت می کنند، اما نمی تو...