مهندسی ارزش

مهندسی ارزش نگرش نجات صنعت در ایران

مهندسی ارزش یک روش مدیریتی بسیار قدرتمند است برای اصلاح و بهبود طرح ها،  فرآیندها و افزایش بهره‌وری و به معنای تغییر شرایط بهبود از آنچه تاکنون بوده به آنچه باید باش...