فرهنگ در بازاریابی

تفاوت های فرهنگی در ارتباط غیرکلامی

تفاوت ها در سیستمهای ارتباط (زبان بدن) در لحظه ورود یک فرد به فرهنگ بیگانه بلافاصله آشکار می‌گردد. به عنوان مثال زمانی که یک فرد آمریکایی به انگلستان و استرالیا سفر ک...