سمبل در بازاریابی

تاثیر سمبل ها در بازاریابی و فروش

برای یک آمریکایی دیدن نوزادی که لباس صورتی پوشیده به معنای دختر بودن نوزاد است و لباس آبی برای او مفهوم پسر بودن نوزاد را می رساند. این فرضیات ممکن است در بسیاری از نق...